CƠ CẤU NHÂN SỰ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 24/04/2017 11:04

 Gv: Ngô Khánh Thế - Trưởng bộ môn 

 Th.S. Nguyễn Hải Tùng - Phó Trưởng bộ môn

 Th.S. Nguyễn Trọng Quang -  Chủ tịch công đoàn

 ThS: Đỗ Thị Tươi - Giảng viên bộ môn

 ThS: Nguyễn Thi Biên - Giảng viên bộ môn

 GV: Đặng Ngọc Long - Giảng viên bộ môn

 GV: Vũ Xuân Thuấn - Giảng viên bộ môn

 ThS: Nguyễn Sơn Tùng- Giảng viên bộ môn

 GV: Phạm Ngọc Bách - Giảng viên bộ môn