CƠ CẤU NHÂN SỰ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 11/05/2021 00:00

  T.s - Giảng viên chính : Đỗ Thị Tươi - Trưởng bộ môn

 Th.s. Nguyễn Hải Tùng - Phó Trưởng bộ môn

 Th.s. Nguyễn Trọng Quang -  Chủ tịch công đoàn

 Th.s. Đặng Ngọc Long -  Phó chủ tịch công đoàn

 Th.s. Nguyễn Thị Biên - Giảng viên Bộ môn

 Th.s. Phạm Ngọc Bách - Giảng viên Bộ môn

 Th.s. Nguyễn Sơn Tùng- Giảng viên bộ môn

 

Th.s. Vũ Xuân Thuấn - Giảng viên bộ môn