CƠ CẤU NHÂN SỰ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 11/05/2021 00:00

  TS.GVC: ĐỖ THỊ TƯƠI - TRƯỞNG BỘ MÔN

 THS. NGUYỄN HẢI TÙNG - PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

THS. NGUYỄN TRỌNG QUANG - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

 THS. ĐẶNG NGỌC LONG - PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 THS. NGUYỄN THỊ BIÊN - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 THS. PHẠM NGỌC BÁCH - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 THS. NGUYỄN SƠN TÙNG - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

 

THS. VŨ XUÂN THUẤN - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

THS. NGÔ THỊ THU - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN