NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Hội thảo khoa học cấp trường “Công tác giáo dục thể chất Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”
 
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 CỦA THS. PHẠM NGỌC BÁCH
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS NGUYỄN THỊ BIÊN
TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI SỐ THÁNG 1/2023
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS ĐẶNG NGỌC LONG
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 10/2022
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS NGUYỄN TRỌNG QUANG
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 5/2022
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS NGÔ THỊ THU
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 12/2021
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS PHẠM NGỌC BÁCH
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 8/2021
 
BÀI BÁO KHOA HỌC TS ĐỖ THỊ TƯƠI
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 7/2021
 
BÀI BÁO KHOA HỌC THS VŨ XUÂN THUẤN
TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 10/2018