CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 11/05/2021 00:00

1. Cơ cấu tổ chức của bộ môn

          - Trưởng bộ môn và phó trưởng bộ môn

          - Đội ngũ cán bộ. Viên chức của bộ môn

2. Vị trí  và chức năng

Bộ môn Gáo dục Thể chất là đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường về định hướng, tổ chức, quản lý và tiến hành công tác giảng dạy môn Giáo dục thể chất theo nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo và điều kiện cụ thể của nhà trường.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ môn Giáo dục Thể chất có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Tổ chức thưc hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của trường.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của bộ môn và cá nhân trong bộ môn

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập thực hành và các giải pháp bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và công tác của Bộ môn; quản lý tài sản trang thiết bị của Bộ môn;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, viên chức và người học; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Bộ môn.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại của Bộ môn theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tham gia công tác tuyển sinh của trường, công tác tự đánh giá trong phạm vị bộ môn;

 - Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.